Privacy Statement

ALGEMEEN

Bij het gebruiken van persoonsgegevens is ALTEN Nederland B.V. als verwerkingsverantwoordelijke en als verwerker verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zij zal daarbij de beginselen uit deze Verordening in acht nemen. Deze beginselen zijn:

 • de verwerking is rechtmatig, behoorlijk en transparant
 • de verwerking is gebonden aan een specifiek verzameldoel
 • de persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is
 • de gegevens zijn juist
 • de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is
 • de gegevens zijn goed beveiligd en blijven vertrouwelijk
Doel verwerking persoonsgegevens

Op basis van wettelijke verplichtingen en om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeren van overeenkomsten is het nodig dat ALTEN Nederland bepaalde persoonsgegevens opvraagt, verwerkt en bewaart. De verwerking van deze persoonsgegevens zal dan ook gebaseerd kunnen worden op één van deze gronden. Daar waar het verwerken van persoonsgegevens niet geschiedt op één van de hiervoor genoemde gronden, zal ALTEN Nederland uitdrukkelijk toestemming vragen aan de betrokkene voordat het betreffende persoonsgegeven verwerkt kan worden. Tevens zal de persoon op de hoogte worden gebracht van het doel van de verwerking, alsmede de termijn waarop de gegevens bewaard zullen worden.
Bij de ontwikkeling van nieuw beleid en het ontwerpen van nieuwe systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, zal ALTEN Nederland ‘privacy door ontwerp’ en ‘privacy door standaardinstellingen’ als uitgangspunt nemen.

Uitwisseling van gegevens

Het voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen kan met zich meebrengen dat ALTEN Nederland persoonsgegevens deelt met overheidsinstanties of andere ondernemingen. Indien dit geschiedt op basis van een samenwerkingsovereenkomst, zal ALTEN Nederland een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de andere partij de verplichtingen uit de AVG nakomt.

Beveiliging persoonsgegevens

ALTEN Nederland B.V. zal zorgdragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens die zij in beheer heeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ALTEN Nederland bewaart persoonsgegevens die zij bewerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Privacyrechten van de betrokkenen

Elke betrokkene heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Als een betrokkene wil weten welke persoonsgegevens ALTEN Nederland verwerkt, dan kan daarvoor een schriftelijk inzageverzoek ingediend worden. ALTEN Nederland zal het verzoek binnen 4 weken afhandelen. Het schriftelijke verzoek kan gestuurd worden naar dit mailadres.

Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan een verzoek gedaan worden om de gegevens te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Data Protection Coördinator

Binnen ALTEN Nederland is een Data Protection Coördinator aangesteld. Dit is Anton van Gelderen.

Klachten

Bij eventuele klachten over de behandeling van persoonsgegevens kan de betrokkene terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

EXTERNE CONTACTEN

Hieronder vindt u het privacybeleid ten aanzien van de externe contacten van ALTEN Nederland  (opdrachtgevers, kandidaten, leveranciers):

 • De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor de ALTEN Group.
 • ALTEN Nederland neemt alle benodigde voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens verwerkt worden conform met de regelgeving omtrent beveiliging.

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website raadpleegt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ALTEN Nederland als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt de Data Protection Coördinator (DPC) van ALTEN Nederland bereiken via 

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden door ALTEN Nederland gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van uw vragen en het verwerken van uw verzoeken om informatie
 • De verwerking van uw ingediende CV en uitvoering van het recruitment proces
 • Deelname aan evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door ALTEN
 • Het verzekeren van de veiligheid van onze website
 • Inzicht verkrijgen in het navigeren van de website gebruikers maar op een niet gepersonaliseerde manier
 • Het verwerken van persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van ALTEN Nederland en indien nodig op toestemming afhankelijk van de doeleinden.
Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De informatie die ALTEN Nederland verzameld heeft, is alleen toegankelijk voor daartoe aangewezen afdelingen binnen ALTEN Nederland. Uw gegevens zullen niet gedeeld worden met derden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 • In het ‘Contact’ gedeelte, de tijd die nodig is om het verzoek af te handelen.
 • Verwerking van het ingediende CV en uitvoering van het recruitment proces, 2 jaar na het laatste contact
 • De navigatiegegevens van gebruikers van onze website worden tot 14 maanden bewaard Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u op basis van rechtmatige gronden het recht op beperking van de gegevensverwerking, het recht op verzet tegen de gegevensverwerking, het recht op dataportabiliteit en tevens het recht om aan te geven wat er na uw overlijden met uw gegevens dient te gebeuren. U kunt gebruik maken van deze rechten door een 

e-mail

 te sturen naar de DPC van ALTEN Nederland.

Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen op de website van de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. De website is: 

Aanpassing van het beleid

Het huidige beleid is het laatst geüpdatet op 25 september 2018.

Als het huidige beleid wordt aangepast, wordt u daarover geïnformeerd op onze website.

 

ALTEN Nederland bedankt u voor het bezoek aan onze website!